Tüzük
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı


Adı ve Merkezi

Madde 1-

Derneğin Adı  : “Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği”dir.
Derneğin Merkezi : İstanbul’dadır. Şubesi yoktur


Derneğin Amacı

Madde 2-

Dernek, Türk sağlık sektöründe Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği gelişimine yardımcı olmak; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında bulunan Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği birimlerinin eğitimsel, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek ve bu birimlerin yürüttüğü faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlar hakkında birlikte çalışmalar yaparak ortak çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 3-
1- Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği birimlerini mesleki ve bilimsel yönden geliştirmek ve mesleği tanıtmak için bilimsel toplantılar düzenler, yayınlar yapar, ülke içinde aynı amaçlı diğer dernek ve  meslek kuruluşları ile işbirliğinde bulunur.
2- Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği birimlerinin çalışma alanına giren konularda proje, araştırma ve bilimsel toplantılar düzenler; bu tür çalışmalara bilim adamları meslek mensupları ve dernek mensuplarını davet eder, bu amaçlı çalışmaları teşvik eder, destekler ve bu faaliyetlerin giderlerini karşılar.
3- Derneğin düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara bilim adamları veya uluslararası benzeri kuruluşların temsilcilerini davet eder ve bu tür faaliyetlerin giderlerini karşılar.
4- Yurtdışında derneğin amacına uygun olarak düzenlenen bilimsel amaçlı toplantılara, dernek veya meslek mensuplarını gönderir ve bunların giderlerini karşılar.
5- Yurtiçi ve yurtdışı araştırma, inceleme sonuçlarını ve bilimsel yazıları ilgili kuruluşlara, meslek mensuplarına ve bilimsel çevreye duyurabilmek için kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınlar yapar; kaset, video kaseti ve multimedya araçları gibi en modern görsel ve işitsel malzemeleri hazırlar ve dağıtır.
6- İlgili makamlardan izin almak şartıyla, yurtdışında bulunan benzeri mesleki ve bilimsel teşekküllere üye olur, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurar, bu tür mesleki üyelik yükümlülüklerinin giderlerini karşılar.
7- Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışında mesleki bilgi ve görgülerini artırmaları için geçici süreli olarak gönderilmesini sağlar ve bu amaçla üyelerine finansal destekte bulunur.
8- Türkiye’deki üniversiteler tarafından Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği alanında yürütülmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına teknik ve bilimsel katkılarda bulunur.
9- Ülkemizde Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürmekte olan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri, araştırma ve tez hazırlama giderlerine katkıda bulunur; gerektiğinde karşılıksız burs vererek destekler.
10- Amaçlarına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelmesini sağlayacak lokal, misafirhane, kafeterya gibi yerler açar ve işletir; gezi, balo ve konser vb.  düzenler.
11- Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın alır.
12- Aamaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurar ve işletir.
13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

 
 
Bize Katılın
 
Hemen Üye Olun!
Sizler de derneğimize üye olarak
faaliyet ve çalışmalarımıza
katılabilirsiniz.
 
  
Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Resmi web sitesi - 2010-2018